لیست قیمت لیزر الکس

نواحی الکساندرایت

کلیه قیمت ها به تومان میباشد

قیمت نواحی آقایان  قیمت  نواحی بانوان
 70.000  صورت  50.000  صورت
 10.000  پیشانی  10.000  پیشانی
 30.000  خط ریش  20.000  خط ریش
 20.000  گونه  20.000  گونه
 20.000  چونه  10.000  چونه
 10.000  پشت لب  10.000  پشت لب
 30.000  گردن  20.000  گردن
 40.000  زیربغل  20.000  زیربغل
 200.000  تنه جلو کامل  70.000 نیم تنه جلو(زیرگردن تا زیر سینه)
 100.000  شکم  70.000  شکم
 100.000  سینه  30.000  خط شکم
 200.000  تنه پشت  70.000  نیم تنه پشت
 100.000  گردن تا کمر  30.000  خط کمر
 150.000  دست کامل  110.000  دست کامل
 80.000  ساعد  60.000  ساعد
 70.000  بازو  60.000  بازو
 300.000  پا کامل  240.000  پا کامل
 150.000  ساق  100.000  ساق
 150.000  ران  140.000  ران
 80.000  بیکینی  40.000  بیکینی
 30.000  خط بیکینی  10.000  خط بیکینی
 80.000  باسن  60.000  باسن
 20.000  خط باسن  10.000  خط باسن
100.000 کمر 20.000 انگشت دست و پا
850.000 کل بدن 750.000 کل بدن