دکتر مصطفی فرج پور

دکتر مصطفی فرج پور
دپارتمان: پزشکان
سمت: جراح عمومی
تخصص: جراح عمومی
روزهاکاری: دوشنبه, پنجشنبه