بيماری پوستی پای ورزشكاران چيست؟

0 6 ماه پیش

عفونت های قارچی شايع و سطحی پوستی است كه با علائم قرمزی پوسته شدن ، خارش ، سوزش  و گاهی تاول و زخم ديده  ميشود.   علت نامگذاری آن به “پای ورزشكاران “بسته بودن كفش آنها و قرار گرفتن درآب استخر ميباشد. هوای گرم و مرطوب به تشديد آن كمك ميكند. گاهی عفونت از منطقه بين انگشت فراتر رفته و تمام سطوح كف پا را درگير مينمايد. داروهای ضد قارچ موضعی غالبآ در درمان مؤثر هستند و در موارد شديد،داروهاي خوراکی نيز تجويز ميشوند. خشك نگه داشتن پاها و كنترل تعريق و پوشش مناسب در كنترل بيماري بسيار موثر است.