مبلغ و تعریف نواحی “لیزر بانوان

 نواحی لیزر مبلغ (تومان)  سایز
صورت 200,000
صورت به جز پیشانی 150,000
پیشانی 70,000
بین ابرو 70,000
روی بینی 70,000
گونه 70,000
خط ریش 80,000
پشت لب 70,000
چانه 70,000
زیرچانه 70,000
 جلو گردن 90,000
 پشت گردن 90,000
تنه جلو 400,000  450,000
نیم تنه جلو بالا(سینه) 220,000  270,000
 نیم تنه جلو پایین(شکم) 220,000 270,000
دور سینه 70,000
روی سینه 150,000
خط بین سینه 70,000
خط شکم عمودی 110,000
خط شکم افقی 110,000
خط ناف 70,000
تنه پشت 400,000  450,000
نیم تنه پشت بالا 220,000 270,000
نیم تنه پشت پایین 220,000 270,000
گودی کمر 110,000

 

 نواحی لیزر مبلغ (تومان)  سایز
سرشانه 150,000
بیکینی 200,000
بیکینی کامل 250,000
بالای بیکینی 110,000
پایین بیکینی 110,000
خط بیکینی 70,000
خط مایو 110,000
باسن 200,000 250,000
نصف باسن 110,000
خط باسن 70,000
کشاله 120,000
کشاله تا زانو 180,000
دست کامل+انگشت 300,000 350,000
بازو 220,000 270,000
نصف بازو افقی 110,000 160,000
ساعد 220,000 270,000
روی دست+انگشت 70,000
زیر بغل 120,000
پا کامل+انگشت 500,000 550,000
ران 320,000 370,000
نصف ران عمودی 250,000 300,000
ساق 300,000 350,000
نصف ساق عمودی 240,000 290,000
زانو 120,000
روی پا+انگشت 70,000

 

کل بدن 1,450,000 1,650,000
‘‘ در صورت نیاز به شات اضافه برای نواحی ذکر نشده در جدول هر شات 3000 تومان می باشد. ‘‘

لیست کاربردی و پیشنهادی آتریسا برای خانم ها “پکیج ویژه

نام پکیج نواحی پکیج مبلغ واقعی مبلغ پکیج
کاربردی بیکینی کامل + زیر بغل + ساق + ساعد  890,000 710,000
پایین تنه گودی کمر + باسن + بیکینی کامل + پا کامل 1,060,000 850,000
طلایی دست کامل + پا کامل + بیکینی کامل + زیربغل 1,170,000 935,000
نقره ای ساق+ زانو + کشاله + بیکینی کامل+ زیر بغل 910,000 730,000
برنزی صورت + بیکینی کامل + زیر بغل + ساق 870,000  700,000

سایز “لارج به بالا

نام پکیج نواحی پکیج مبلغ واقعی مبلغ پکیج
کاربردی بیکینی کامل + زیر بغل + ساق + ساعد 990,000 810,000
پایین تنه گودی کمر + باسن + بیکینی کامل + پا کامل 1,160,000  950,000
طلایی دست کامل + پا کامل + بیکینی کامل + زیربغل 1,270,000 1,035,000
نقره ای ساق+ زانو + کشاله + بیکینی کامل+ زیر بغل 960,000 780,000
برنزی صورت + بیکینی کامل + زیر بغل + ساق 920,000 750,000
‘‘ در صورت نیاز به شات اضافه برای نواحی ذکر نشده در جدول هر شات 3000 تومان می باشد. ‘‘
‘‘به ازای هر یک از موارد سایز یا برنز و یا تغییر اسپات، معادل 100 هزار تومان به مبلغ پکیج افزوده می شود.  ‘‘

مبلغ و تعریف نواحی “لیزر آقایان

 نواحی لیزر مبلغ (تومان)  سایز
پیشانی 70,000
بین ابرو 70,000
روی بینی 70,000
گونه 100,000
گوش 70,000
 جلو گردن 110,000
 پشت گردن 110,000
تنه جلو 450,000 510,000
نیم تنه جلو بالا(سینه) 300,000 360,000
 نیم تنه جلو پایین(شکم) 300,000 360,000
تنه پشت 450,000 510,000
نیم تنه پشت بالا 300,000 360,000
نیم تنه پشت پایین 300,000 360,000
بیکینی کامل 350,000
بیکینی به جز خط بیکینی وخط باسن 270,000
 نواحی لیزر مبلغ (تومان)  سایز
خط بیکینی 90,000
خط باسن 90,000
باسن 260,000 320,000
دست کامل+انگشت 380,000 440,000
بازو 280,000 340,000
نصف بازو 135,000 195,000
ساعد 270,000 330,000
سرشانه 300,000
روی دست+انگشت 70,000
زیربغل 150,000
پا کامل+انگشت 670,000 730,000
ران 380,000 440,000
ساق 380,000 440,000
زانو 130,000
روی پا+انگشت 70,000
کل بدن 1,750,000 1,950,000
‘‘ در صورت نیاز به شات اضافه برای نواحی ذکر نشده در جدول هر شات 3000 تومان می باشد. ‘‘

لیست کاربردی و پیشنهادی آتریسا برای آقایان “پکیج ویژه

نام پکیج نواحی پکیج مبلغ واقعی مبلغ پکیج
کاربردی سرشانه + تنه پشت + تنه جلو  1,200,000 960,000
طلایی دست کامل + زیر بغل + پا کامل + بیکینی کامل 1,550,000 1,240,000
نقره ای باسن+ بیکینی کامل + پا کامل 1,280,000 1,024,000
برنزی دست کامل + گونه + جلوگردن + پشت گردن + زیربغل + گوش 920,000  740,000

سایز “لارج به بالا

نام پکیج نواحی پکیج مبلغ واقعی مبلغ پکیج
کاربردی سرشانه + تنه پشت + تنه جلو  1,320,000 1,080,000
طلایی دست کامل + زیر بغل + پا کامل + بیکینی کامل 1,670,000 1,360,000
نقره ای باسن+ بیکینی کامل + پا کامل 1,480,000 1,145,000
برنزی دست کامل + گونه + جلوگردن + پشت گردن + زیربغل + گوش 980,000  800,000
‘‘ در صورت نیاز به شات اضافه برای نواحی ذکر نشده در جدول هر شات 3000 تومان می باشد. ‘‘
‘‘به ازای هر یک از موارد سایز یا برنز و یا تغییر اسپات، معادل 100 هزار تومان به مبلغ پکیج افزوده می شود.  ‘‘
دکمه بازگشت به بالا